Terma & Syarat

TERMA & SYARAT

Laman web dan nama domain ini dimiliki dan dikendalikan oleh Shukri Shari Group Sdn. Bhd, No. Pendaftaran Syarikat 1269727-X ('Locka'). Akses kepada dan penggunaan laman web ini dan produk dan perkhidmatan yang tersedia melalui laman web ini ('perkhidmatan') adalah tertakluk kepada terma, syarat dan notis berikut ('terma penggunaan'). Dengan menggunakan perkhidmatan, anda bersetuju menerima semua syarat penggunaan, yang mungkin kami kemas kini dari semasa ke semasa tanpa notis.

1. Harta Intelek

1.1 Locka dan Logo Locka adalah tanda dagangan Shukri Shari Group Sdn. Bhd. ('tanda dagangan'). Semua bahan di laman web ini, termasuk teks, maklumat, grafik, logo, reka bentuk, susun atur, muat turun, harga, produk dan perkhidmatan ('kandungan') dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Kumpulan Shukri Shari Sdn. Bhd. Anda tidak boleh mengeluarkan semula, menghantar, menyesuaikan, mengedar, menjual, mengubah suai, menerbitkan atau menyimpan kandungan atau tanda dagangan untuk sebarang tujuan, selain dengan kebenaran bertulis XXX terlebih dahulu, atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Semua hak Shukri Shari Group Sdn. Bhd. adalah terpelihara.

1.2 Tanda dagangan yang digunakan di laman web ini untuk menerangkan pihak ketiga dan produk mereka adalah tanda dagangan pihak ketiga tersebut.

2. Menghubungkan dan Kandungan Pihak Ketiga

2.1 Anda tidak boleh memaut ke, membingkai atau mencerminkan mana-mana bahagian laman web tanpa kebenaran bertulis Locka.

2.2 Laman web mungkin mengandungi pautan ke atau memaparkan kandungan pihak ketiga ('kandungan pihak ketiga'), termasuk pautan ke tapak web yang dikendalikan oleh organisasi dan individu lain ('laman web pihak ketiga'). Kandungan pihak ketiga dan tapak web pihak ketiga tidak berada di bawah kawalan Locka. Locka tidak mengendors, meluluskan atau membuat sebarang waranti atau tuntutan mengenai kandungan pihak ketiga, tapak web pihak ketiga atau produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia di mana-mana tapak web pihak ketiga, atau berkenaan dengan pemilik atau pengendali laman web pihak ketiga atau kelakuan mereka . Jika anda menggunakan

3. Syarat Jualan

3.1 Dengan membuat pesanan anda menawarkan untuk membeli produk pada dan tertakluk kepada terma dan syarat berikut. Semua pesanan adalah tertakluk kepada ketersediaan dan pengesahan harga pesanan. Masa penghantaran mungkin berbeza mengikut ketersediaan dan sebarang jaminan atau pernyataan yang dibuat tentang masa penghantaran adalah tertakluk kepada sebarang kelewatan akibat kelewatan pos atau force majeure yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Sila rujuk halaman Polisi Pos dan Pertukaran kami untuk maklumat lanjut.

3.2 Untuk membuat kontrak dengan Locka anda mesti berumur lebih dari 18 tahun dan memiliki kad kredit atau debit yang sah yang dikeluarkan oleh bank yang boleh diterima oleh kami. Locka mempunyai hak untuk menolak sebarang permintaan yang dibuat oleh anda.

4. Kontrak Kami

Apabila anda membuat pesanan, anda akan menerima e-mel pengakuan yang mengesahkan penerimaan pesanan anda. E-mel ini hanya akan menjadi pengakuan dan tidak akan menjadi penerimaan pesanan anda. Kontrak antara kami untuk pembelian barangan tidak akan dibuat sehingga pembayaran anda diluluskan oleh kami dan kami telah mendebit kad kredit atau debit anda.

5. Harga dan Ketersediaan

5.1 Semasa kami mencuba dan memastikan semua butiran, penerangan dan harga yang dipaparkan di laman web ini adalah tepat, ralat (termasuk ralat pemprosesan) mungkin berlaku. Jika kami mendapati ralat dalam harga atau pembayaran mana-mana barangan yang telah anda pesan, kami akan memaklumkan perkara ini kepada anda secepat mungkin dan memberi anda pilihan untuk mengesahkan semula pesanan anda pada harga yang betul atau membatalkannya. Jika kami tidak dapat menghubungi anda, kami akan menganggap pesanan sebagai dibatalkan. Jika pesanan dibatalkan dan anda telah membayar barangan tersebut, anda akan menerima bayaran balik penuh.

5.2 Perkhidmatan mungkin mengandungi ralat tipografi atau ralat lain atau ketidaktepatan dan mungkin tidak lengkap atau terkini. Oleh itu, kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan dan menukar atau mengemas kini maklumat pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Kami berhak untuk menolak untuk mengisi sebarang pesanan yang mungkin anda buat berdasarkan maklumat mengenai perkhidmatan yang mungkin mengandungi ralat atau ketidaktepatan, termasuk, tanpa had, ralat, ketidaktepatan atau maklumat lapuk mengenai harga, penghantaran, terma pembayaran, atau polisi pemulangan.

6. Penerangan Produk

Dalam menerangkan produk yang tersedia untuk dibeli dalam talian, Locka cuba untuk menjadi setepat mungkin. Walau bagaimanapun, Locka tidak menjamin bahawa perihalan produk atau kandungan lain bagi mana-mana perkhidmatan Locka adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini atau bebas ralat. Jika sesuatu produk ditawarkan

7. Pembayaran

Setelah menerima pesanan anda, kami menjalankan semakan pra-kebenaran standard pada kad pembayaran anda untuk memastikan terdapat dana yang mencukupi untuk memenuhi transaksi. Barang tidak akan dihantar sehingga semakan pra-kebenaran ini selesai. Kad anda akan didebitkan setelah pesanan diterima.

8. Kod Diskaun

Kami mungkin, dari semasa ke semasa, menawarkan kod diskaun promosi yang mungkin terpakai berkenaan dengan mana-mana, atau pembelian tertentu tertentu, yang dibuat melalui laman web ini. Syarat penggunaan yang berkaitan dengan mana-mana kod diskaun akan dinyatakan pada masa pengeluaran.

9. Pemulangan dan Bayaran Balik

Locka tidak mengambil hak milik untuk item yang dipulangkan sehingga item itu tiba di pusat pemenuhan kami. Mengikut budi bicara kami, bayaran balik mungkin dikeluarkan tanpa memerlukan pemulangan. Dalam keadaan ini, Locka tidak mengambil hak milik kepada item yang dikembalikan.

10. Tingkah laku anda

10.1 Anda tidak boleh:

(a) menggunakan laman web yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai;

(b) menggunakan laman web untuk membahayakan, menyalahgunakan, mengganggu, mengintai, mengugut atau sebaliknya menyinggung perasaan orang lain;

(c) mengganggu, mengganggu, atau mencipta beban yang tidak wajar pada tapak web;

(d) memuat naik, menyiarkan, menghantar atau sebaliknya menyediakan apa-apa bahan yang:

(i) bukan karya asal anda, atau yang mungkin melanggar harta intelek atau hak lain orang lain;

(ii) adalah, atau boleh dijangka secara munasabah sebagai, memfitnah, lucah, menyinggung perasaan, mengancam, kesat, lucah, lucah, tidak senonoh, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang, termasuk bahan yang memburukkan perkauman atau agama, menghasut keganasan atau kebencian, atau berkemungkinan besar. untuk menyinggung perasaan, menghina atau mengaibkan orang lain berdasarkan kaum, agama, etnik, jantina, umur, orientasi seksual atau sebarang kecacatan fizikal atau mental;

(iii) termasuk imej atau maklumat peribadi orang lain melainkan anda mendapat persetujuan mereka;

(iv) anda tahu atau mengesyaki, atau sepatutnya mengetahui atau mengesyaki secara munasabah, adalah palsu, mengelirukan atau memperdaya;

(v) mengandungi sejumlah besar kandungan yang tidak disasarkan, tidak diingini atau berulang; atau

(vi) mengandungi nasihat kewangan, undang-undang, perubatan atau nasihat profesional lain.

10.2 Locka berhak untuk menyekat atau menggantung mana-mana pengguna laman webnya, dan untuk mengubah suai atau mengalih keluar apa-apa bahan yang dimuat naik, disiarkan, dihantar atau sebaliknya disediakan di tapak web oleh mana-mana pengguna, tanpa notis. Dengan memuat naik, menghantar, menyiarkan atau sebaliknya menyediakan sebarang bahan melalui laman web, anda memberikan Locka lesen tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, kekal untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan mengeksploitasi bahan dalam sebarang bentuk dan untuk sebarang tujuan.

10.3 Locka tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak menerima liabiliti berkenaan dengan, apa-apa bahan yang dimuat naik, disiarkan, dihantar atau sebaliknya disediakan di laman web oleh mana-mana orang selain Locka. Locka tidak menyokong sebarang pendapat, nasihat atau kenyataan yang dibuat oleh mana-mana orang selain Locka.

10.4 Anda bersetuju untuk menanggung rugi Locka dan setiap pegawai, pekerja, ejen, kontraktor, pembekal dan pemberi lesen ('sekutu') Locka berkenaan dengan sebarang liabiliti, kerugian atau kerosakan (termasuk semua kos undang-undang dan kos lain atas dasar indemniti penuh) dialami atau ditanggung oleh mereka yang timbul (secara keseluruhan atau sebahagian) daripada pelanggaran atau kegagalan untuk mematuhi mana-mana terma penggunaan ini, atau mana-mana kemungkiran atau kelakuan salah yang lain berkaitan dengan perkara perkara terma penggunaan ini, pada sebahagian daripada anda atau mana-mana ahli gabungan anda.

11. Penafian

Dengan mengakses laman web kami, anda menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko bahawa komputer, perisian atau data anda mungkin rosak oleh mana-mana virus yang dihantar oleh laman web ini atau oleh mana-mana kandungan pihak ketiga atau tapak web pihak ketiga. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua waranti, syarat dan tuntutan (sama ada nyata atau tersirat) yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan laman web ini dengan ini dikecualikan. Dengan mengakses laman web kami, anda bersetuju untuk menanggung rugi Locka untuk sebarang kerugian, kerosakan, kos atau perbelanjaan yang dialami oleh mana-mana orang atau entiti yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan akses anda ke laman web ini.

12. Risiko Kerugian

Semua item yang dibeli daripada Locka dibuat menurut kontrak penghantaran. Ini bermakna bahawa risiko kehilangan dan hak milik untuk item tersebut berpindah kepada anda selepas penghantaran kami kepada pembawa.

13. Akaun Anda

Jika anda menggunakan mana-mana perkhidmatan Locka, anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan anda. Anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan anda.

14. Gangguan

Locka berhak untuk menghentikan, mengganggu atau menarik balik akses anda ke tapak atas sebarang sebab, termasuk tanpa had, untuk naik taraf dan penyelenggaraan tapak.

15. Bidang kuasa

Terma dan syarat ini dikawal oleh undang-undang Malaysia.

16. Hubungi

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai terma dan syarat ini, sila hubungi kami di queries@locka.my .